Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Arkeoloji Bölümü

Staj (İsteğe Bağlı)

Bölümümüz öğrencileri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı arkeolojik kazı, restorasyon ve yüzey araştırması projelerinde, müzelerde, özel müzelerde, kamu kurum kuruluşlarınında alanı ile ilgili mesleki gelişimleri için isteğe bağlı staj yapabileceklerdir. Staj uygulama ilkeleri, yönerge ve ilgili evraklar dosya ekinde yer almaktadır.

İSTEĞE BAĞLI STAJ ÇALIŞMASI UYGULAMA İLKELERİ

MADDE 1. Arkeoloji Bölümü isteğe bağlı staj çalışması uygulama ilkeleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi “Lisans Eğitimi Öğrenci Staj Yönergesi”ne dayanılarak hazırlanmıştır. Burada belirtilmeyen hususlar için ilgili yönerge esastır.

MADDE 2.Fen-Edebiyat Fakültesi ArkeolojiBölümü lisans öğrencilerinden, isteğe bağlı staj uygulaması yapmak isteyen öğrencilerin toplam staj süresi en az 20 (yirmi) en fazla 30 (otuz) iş günüdür.

MADDE 3.İsteğe bağlı staj uygulamasını seçen Arkeoloji Bölümü öğrencileri; stajlarını Arkeolojik kazılarda ve Yüzey araştırmalarında, Müzelerde, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüklerinde ve Sanat galerilerinde yapabilirler. 

MADDE 4.İsteğe bağlı staj uygulamasını seçen öğrenciler, ilk olarak staj için belirledikleri ilgili işyerlerinden stajlarını yapabileceklerine dair kurum onaylı bir kabul yazısını bölüm staj koordinatörüne sunmak zorundadırlar. Staj kabul yazısı ile birlikte, staj başvurularında gerekli diğer evraklar (Fen-Edebiyat Fakültesi Staj Komisyonu’nu tarafından belirlenen SGK Müstehaklık Belgesi,İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası, T.C. Nüfus Cüzdan Fotokopisi vb.), bölüm staj koordinatörü tarafından değerlendirilir ve uygunsa eğer bölüm staj komisyonu tarafından Bölüm Başkanlığı aracılığı ile Dekanlık Makamı’na iletilir. 

MADDE 5.Öğrenci staj başarı belgesini elden teslim edemez. Bu belge öğrencinin stajını yaptığı işyeri tarafından taahhütlü olarak gönderilir ya da kapalı bir zarf içerisinde mühürlü olarak staj koordinatörüne iletilir. Aksi durumda öğrencinin stajı başarısız sayılır.

MADDE 6.Öğrenci staj yaptığı işyerinin çalışma kurallarına ve disiplin yönetmeliğine uymak zorundadır. Staj sonunda "Staj Sicil Belgesi" ilgili bölüme gönderilir.

MADDE 7.Staj yazım kurallarına uymayan staj raporları değerlendirmeye alınmaz.

 

 STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN İZLEYECEĞİ AŞAMALAR 

1. Öğrenci staj yapmak istediği kurumu belirlemeli ve o kurumla bağlantıya geçerek, staj yapmak için  sözlü olarak başvuru yapmalıdır. 

2. Kurum, öğrencinin staj başvurusunu sözlü olarak onayladıktan sonra, bölümümüz web sitesindeki staj bölümünde bulunan Staj üst yazısı doldurularak bölüm başkanına onaylatılır. Staj dilekçesi doldurularak staj yapılmak istenen kuruma onaylatılır. 

3. Herhangi bir SGK kurumumdan öğrencinin sağlık güvencesi olup olmadığına dair resmi bir yazı alınır. 

4. Bu belgelerden kuruma onaylatılan staj dilekçesi ve SGK’dan alınan sağlık güvencesi belgesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası elden ya da posta/kargo yoluyla bölüme teslim edilmelidir. 

5. Öğrenci, stajı süresince bölüm web sitesinde bulunan staj defterini doldurmalı ve çıktısını alarak staj yapılan kuruma onaylatmalıdır. Staj bitiminde ise bu defter bölüme teslim edilmelidir. 

6. Staj bittikten sonra ise, staj başarı belgesi staj yapılan kurum tarafından bölümümüze posta ile gönderilir. Staj defteri ise, staj yapan öğrenci tarafından elden ya da posta yoluyla bölüme teslim edilir. 

7. Tüm bu aşamalar bittikten sonra staj defterleri ve staj başarı belgesi bölümümüzün staj komisyonu tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirmenin sonuçları web sitemizden veya bölüm panomuzdan ilan edilir. 

Ekler

staj-basvuru-dilekcesi.pdf
staj-dosyasi.pdf