Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

Öz Değerlendirme Raporu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümüne ait Öz değerlendirme raporu üniversitemiz kalite güvencesi politikaları doğrultusunda Araştırma Üniversitesi Adayı Olmak, Bölüm bazında Akredite olarak ulusal ve uluslararası akademik camiada tercih edilen, tanınır ve saygın bir akademik departman olması için atılması gereken adımlar ve süreçler bağlamında mevcut durum göstergelerinin neler olduğu, gerçekleştirmesi gereken iş tanımları, bunların tamamlanma durumları ve atılması gereken adımların neler olduğunun değerlendirilmesi için her yıl Öz Değerlendirme raporu oluşturulmaktadır.

Amaç: 

Arkeoloji programının amaçları arasında önemli bir konumda olan Akredite olma hedefi bölüm misyon ve vizyonu ile örtüşmektedir. Bu bağlamda akredite olmayı hedefleyen bir birim olmak için çalışmalarını yürüten arkeoloji programı kurumsallaşmasını tamamlayarak, sürdürülebilir kaliteli bir eğitim öğretim sürecinin bir parçası olmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda Üniversitemizin Araştırma Üniversitesi Adayı Olma sürecine katkı sunmak bu raporun oluşturulması başlıca hedef ve amaçtır. 

Kapsam:

Arkeoloji Bölümü Öz Değerlendirme Raporunu  kapsamı ana hatlarıyla şu şekildedir; Bölümümüzün vizyon, misyon, amaç ve hedefleri, organizasyon şemaları, iş akış şemaları, görev tanımları, faaliyet raporları, stratejik eylem planları, iç kontrol raporları, Kurum İç Değerlendirme Raporları, kurum, birim. Bölüm/progam SWOT analizi, kalite güvence çalışmaları ve idari faaliyetler kapsamında hazırlanmış her tür bilgi, belge ve doküman, öğretim üyesi sayıları, öğretim görevlisi ve/veya araştırma görevlisi sayıları, Bologna Bilgi Paketi, ders bilgi/ders izlence paketleri, öğretim planı, ders içerikleri, kredileri ve ATKS’leri, son 5 yıla ait YKS taban ve tavan puanları, son 5 yıla ait aktif öğrenci sayıları, son 5 yılla ait mezun sayıları yayın sayıları, atıf sayıları, SCI makale sayıları, TÜBİTAK, BAP, GMKA, DPT, Erasmus+ vb. proje sayıları, patent, faydalı model veya tasarım tescilleri, öğretim elemanlarının danışmanlıkları, kamuve/veya özel sektöre sağlanan hizmetler, birim ve öğretim elemanlarının sahip olduğu ödüller, tüm iç ve dış paydaşilişkilerinin toplantıları ve anketleri, bölümün kısa tarihçesi, Üstün Yanları ve Bölümü Tanıtan Anahtar Kelimeler, Ulusal ve Uluslararası Toplantı/Kongre/Çalıştaylar, üniversite sanayi işbirlikleri ve/veya farklı bir üniversiteyle ikili işbirlikleri ve protokoller, Yabancı Öğrenci Kontenjan ve Sayıları, bilimsel ve toplumsal açıdan fayda yaratan her tür detay hakkında bilgi vermek bu değerlendirme raporunun kapsamını oluşturmaktadır. Kapsam hakkında detaylı bilgi içindekiler sayfasında görülebilmektedir.

Uygulama Planı:

Arkeoloji Bölümüne ait Öz değerlendirme raporunun oluşturulmasında Bölüm Başkanı ve Bölüm Başkan Yardımcısından oluşan Bölüm Stratejik Planlama ve Koordinasyon Kurulu tarafından ve Alt kurullar ve mevcut akademik personelin bilgi temini ile hazırlanmıştır. Raporda yer alan öğrenciler ile ilgili istatiksel verilerin tümü Yüksek Öğretim Kurulu Yükseköğretim Girdi Göstergeleri uygulamasından, Öğretim Elemanlarının akademik özgeçmişleri YÖKSİS üzerinden temin edilmiş olup, idari yapı ve organizasyon ile ilgili veriler, diğer teknik veriler üniversitemiz ilgili birimlerinin veri kaynakları ve web sitelerinden yararlanılmıştır. 

 

Komisyon Üyeleri:

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Nurettin ARSLAN (Bölüm Stratejik Planlama ve Koordinasyon Üst Kurulu Başkanı)

Komisyon Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi A. Onur BAMYACI (Bölüm Stratejik Planlama ve Koordinasyon Üst Kurulu Genel Koordinatörü, Ölçme ve Değerlendirme Alt Kurulu Koordinatörü)

 

2021 Yılı Öz Değerlendirme Raporu dosya ekindedir.

 

 

Ekler

ba_166459_ozdegerlendirme_arkeoloji_2021.pdf