Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

Lisansüstü Tezler

Sosyal Bilimler Enstitüsü (2001-2020) / Lisansüstü Enstitüsü (2020- )

Arkeoloji Anabilimdalı’nda Tamamlanan Tez Sayısı : 75

2017 yılından itibaren Doktora (Ph.D.) Programı Mezun Sayımız:  6

2001 yılından itibaren Yüksek Lisans (Ma) Programı Mezun Sayımız:  69

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü 

626590

Çilem Yavşan

2020

Prehistorik Gülpınar (Smintheion) kemik aletleri:Üretim ve kullanım modelleri

Bone tools from prehistoric Gülpinar (Smintheion): Production and consumption models

Doktora

580393

GAMZE YERLİ

2019

Assos su yönetimiAssos water management

Yüksek Lisans

580394
SONGÜL AKDEMİR ATAHAN
2019
Yunan vazo sanatında meslekler ve zanaatkar betimlemeleri Professional occupations and craftsmants in greek vases
Yüksek Lisans
580680
MUSTAFACAN BAŞTOPUZ
2019
Maydos Kilisetepe höyüğü Tunç Çağı dokuma aletleri
Bronze Age weaving tools at Maydos Kilisetepe Höyük
Yüksek Lisans
582025
AYLİN BADEM
2019
Tunç ve erken demir çağları'nda maydos Kilisetepe höyüğü deniz hayvanlarına dayalı besin ekonomisi
The subsistence economy of maydos Kilisetepe mound based
on marine animals during Bronze and iron ages
Yüksek Lisans
582221
ERDİ ŞİMŞEK
2019
Sumaki Höyük Neolitik Dönem Yontmataş endüstrisinde Çakmaktaşı kullanımı
Flint in the Chipped Stone Industry of Sumaki Höyük in the Neolithic Period
Yüksek Lisans
582122
RASİH HALDUN AYDINGÜN
2019
Orta tunç çağı'nda Ege Karadeniz arasındaki ticarette Bathonea: bir aktarma limanı modeli
Bathonea, between the Aegean and Black Sea trade during the middle Bronze age: A model for a transshipment port
Doktora
582815
EMRE BARLAS
2019
Yunan ve Roma heykel sanatında Nike/Viktoria betimlemeleri
The depictions of Nike/Victoria in Greek and Roman sculpture art
Yüksek Lisans
586360
ÖNDER SANILAN
2019
Sumaki Höyük Neolitik Dönem kemik alet topluluğu
Neolithic Period bone tool assemblage of Sumaki Höyük
Yüksek Lisans
586228
DENİZ UZUN
2019
Maydos Kilisetepe Höyüğü Orta Tunç Çağı Geç Dönem (VI. Tabaka) seramiği
Middle Bronze Age Late Period (VI. Level) Ceramic In Maydos Kilisetepe mound
Yüksek Lisans
588523
FADİM BEYDOĞAN
2019
Batı Anadolu erken tunç çağı seramiğinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi
Comparative evaluation of early bronze age pottery in Western Anatolia
Yüksek Lisans
584805
BAYKAL BAŞDEMİR
2019
Troas bölgesi buluntusu ticari amphoralar: Tipolojik ve fonksiyonel bir analiz
Trade Amphorae from the Troad: A typological and functional analiysis
Yüksek Lisans
585659
OYA TUNCER
2019
Assos'da bulunan mühürlü amphoralar
Amphora stamped handles from Assos
Yüksek Lisans
514983
MERAL BAŞARAN MUTLU
2018
M.Ö. 2. binyıl kuzey Ege kültürel iletişim ağı içinde Maydos Kilisetepe höyüğü
Maydos Kilisetepe Höyük in the second millennium bc north Aegean cultural interaction networks
Doktora
502729
MÜRSEL SEÇMEN
2018
Maydos Kilisetepe Höyüğü'nün tunç ve erken demir çağlarında memeli hayvanlara dayalı besin ve üretim ekonomisi
The economy of nutrition and production of Maydos Kilisetepe mound based on mammals in bronze and early iron ages
Yüksek Lisans
505003
AYÇA DENİZ ÇINAR
2018
Enkomi yerleşmesinde geç Kıbrıs IIIA tabakasına tarihlenen 'Ashlar building' incelemesi
Study of late Cypriot IIIA 'Ashlar building' in enkomi
Yüksek Lisans
523623
DENİZ ROTARMEL
2018
Maddi kalıntılar doğrultusunda Anadolu'da M.Ö. 1200- 900 arası 'balkan kavimleri' izleri
Between 1200-900 bc in Anatolia material remains of the 'Balkan tribes'
Yüksek Lisans
523971
DAVUT KANALMAZ
2018
G.Ö. 20-10 bin arası kültürlerin Türkiye coğrafyasında son araştırmalar ışığında değerlendirilmesi
A general assessment of the 20-10k B.P. cultures in Turkey in the latest research
Yüksek Lisans
524005
FİGEN BAKAN
2018
Hitit Dönemi kıyafetleri ve tanımlamalar
Dress and identification in the Hittite Period
Yüksek Lisans
476419
ABDULVAHAP ONUR BAMYACI
2017
Prehistorik Gülpınar (Smintheion) yerleşimi sürtme taş alet ve objeler: Tipolojik, teknolojik ve fonksiyonel bir yaklaşım
Ground stone tools and objects from prehistoric Gülpınar (smintheion): A typological, functional and technological approach
Doktora
473642
SERHAN MUTLU
2017
Neolitik ve Kalkolitik Dönem Batı Anadolu antropomorfik figürinlerinde cinsiyet ve sembolizm
Gender and symbolism in Neolithic and Chalcolithic Period western Anatolian anthropomorphic figurines
Yüksek Lisans
476426
MURAT AY
2017
Troas granit ocaklarında üretilen sütunların Batı Anadolu'daki dağılımı: Arkeometrik bir yaklaşım
Distribution of the granite columns from the troadic quarries in Western Anatolia: An archaeometric approach
Yüksek Lisans
476420
ABDULKADİR ÖZDEMİR
2017
Prehistorik Gülpınar (Smintheion) yerleşimi mimarisi ve mekansal kullanımı
The architecture and spatial use of prehistoric settlement at Gülpınar (Smintheion)
Doktora
433708
CEMAL GÜREL
2016
Antik Troas bölgesinde Zeytincilik: Etnoarkeolojik bir yaklaşım
Olive growing in ancient Troad: An ethnoarcheological approach
Yüksek Lisans
408882
AYŞE ÖZDEMİR
2015
Kalkolitik Smintheion (Gülpınar) yerleşimi çanak çömlekleri üzerindeki teknolojik izler
Technological marks on the pottery of Chalcolithic Smintheion (Gülpınar) settlement
Yüksek Lisans
408878
ERTAN ŞEHİT
2015
Abydos yerleşimi ve buluntuları
Abydos city and finds
Yüksek Lisans
361976
AYÇA GÜZELSOY
2014
Yazıtlar ve sikkeler ışığında Miletopolis kenti
Miletopolis city from coins and inscriptions
Yüksek Lisans
361989
MEHMET AYAZ
2014
Assos Kuzey Stoası Kırmızı astarlı Roma seramiği
Red slip ware from Assos North Stoa
Yüksek Lisans
361987
KADİR AYDIN
2014
Troas Bölgesi'nde antik kalıntılar ışığında şehir ve şehircilik süreci
In the light of ancient ruins in the Region of Troas, in this urban and urbanism process
Yüksek Lisans
345817
ATAKAN AYDINOĞLU
2013
Başlangıcından Roma dönemi'ne kadar Doğu Akdeniz'de denizcilik ve gemi yapımı
Seafaring and boatbuilding techniques in the Eastern Mediterrranean from the beginning to the Roman era
Yüksek Lisans
345810
PERVİN PEKER
2013
Erken Tunç çağı Anadolu takıları
Early Bronze age Anatolian jewelery
Yüksek Lisans
310769
TÜLİN TAN
2012
Eşenköy tümülüsü ve buluntuları
Esenkoy tumulus and its remains
Yüksek Lisans
312626
NURETTİN BATARAY
2012
Aççana Höyük'te (Alalakh) 2006-2011 yıllarında bulunan Nuzi çanak çömleği
Nuzi ware from Aççana Höyük (Alalakh) found between 2006-2011
Yüksek Lisans
320484
MEHMET YILMAZ
2012
Başlangıçtan ilk Tunç çağı sonuna kadar Anadolu'da pişirme geleneği
The tradition of cooking in Anatolia from beginning to the end of the early Bronze age
Yüksek Lisans
320483
MERVE KOLDAMCA YILMAZ
2012
Antik çağ biliminde Troas bölgesi
The region of Troad in ancient science
Yüksek Lisans
310738
FECRİ POLAT
2011
Doğu Anadolu yayla kültürü ve yayla mimarisi: Etnoarkeolojik bir bakış
Eastern Anatolia pastoral culture and pastoral architecture: On ethnoarchaeological view
Yüksek Lisans
310733
ÖZLEM ÇAKAR KILIÇ
2011
Endüstriyel arkeoloji ve yel değirmenleri: Karakol köyü örneği
Industrial archaeology and windmills: The case of Karakol village
Yüksek Lisans
345816
NİLDEN ERGÜN
2011
Assos Batı Nekropolü buluntuları
Assos West Necropolis finds
Yüksek Lisans
308981
ABDULKADİR ÖZDEMİR
2010
Kalkolitik Smintheion (Gülpınar) yerleşiminde hasırcılık ve dokumacılık
Chalcolithic Smintheion (Gülpınar) settlement matting and weaving
Yüksek Lisans
308982
MERT ÇALIK
2010
Troas bölgesindeki Yunan ve Roma tiyatroları
Ancient Greek and Roman theaters of Troas region
Yüksek Lisans
297963
KUDRET SEZGİN
2010
Assos Kuzey Stoasının inşası ve kullanım evreleri
Building and usage phases of the Assos North Stoa
Yüksek Lisans
298024
EMRAH KAHRAMAN
2010
Assos agorası
The agora at Assos
Yüksek Lisans
297959
ALPER GÖLBAŞ
2010
Neolitik Anadolu toplumları geçim ekonomisinde su ürünleri
Marine resources in the subsistence pattern of Neolithic Anatolian communities
Yüksek Lisans
297962
OSMAN ÇAPALOV
2010
Assos kenti Yunan ve Roma Dönemi zeytinyağı, şarap ve un üretim aletleri
Greek and Roman city of Assos, olive oil, wine and flour production devices
Yüksek Lisans
297960
SADİYE ESRA AKGÜN
2010
Troas bölgesi İlk Tunç Çağı konut tipolojisinin arkeolojik ve etnoarkeolojik açıdan değerlendirilmesi
Habitat typological of the Troad region in the Early Bronze Age assessment of the archaeological and ethnoarchaelogical perspective
Yüksek Lisans
298328
FATİH YILMAZ
2010
Mezraa Höyük'ün M.Ö. 3. bin yılın ikinci yarısına tarihlenen seramik buluntularının Orta Fırat bölgesindeki yeri ve önemi
The importance of Mezraa Höyük pottery finds within the second half of the third millennium B. C. of Middle Euphrates zone
Yüksek Lisans
297961
ÇİLEM YAVŞAN
2010
Kalkolitik Smintheion (Gülpınar) kazıları buluntusu deniz kabukları
Marine shells from archaeological excavations at Chalcolithic Smintheion (Gülpınar)
Yüksek Lisans
235206
ALPER CAN
2009
2005-2007 yılı assos kazılarında ele geçen insan dişleri
Human teeth that were unearthed in assos excavations between 2005 and 2007
Yüksek Lisans
235173
KUBİLAY ATALAY
2009
Kerküşti Höyük Halaf Dönemi sürtmetaş endüstrisi
The groundstone industry of Halaf Period of Kerküşti Höyük
Yüksek Lisans
249188
MERAL BAŞARAN
2009
Kerküşti Höyüğü III. ve IV. tabakaları çanak çömleği
The pottery of III. and IV. levels of Kerküşti Höyük
Yüksek Lisans
249170
SİDAR GÜNDÜZALP
2009
Ege Gübre yerleşimi Neolitik Dönem mimarisi
The architecture of the Ege Gübre Neolithic Settlement
Yüksek Lisans
249185
ERDİNÇ BURULDAĞ
2009
Assos Batı Nekropolü ölü gömme gelenekleri (M.Ö. 7.-M.Ö. 1. yüzyıl)
West Necropolis of Assos' burial customs (B.C. 7.-B.C. 1. century)
Yüksek Lisans
297964
ERDEM SALCAN
2009
Assos Athena Tapınağı restorasyonu proje önerisi
The restoration project of the Temple of Athena at Assos
Yüksek Lisans
308984
CANER BAKAN
2009
Assos Nekropolü S-3 açması buluntuları
Trench S-3 from Assos Necropolis
Yüksek Lisans
220478
SAVAŞ SARIALTUN
2008
Kerküşti Höyük Halaf Dönemi mimarisi ve çanak çömleği
The pottery and the architecture of Halaf Period of Kerküşti Höyük
Yüksek Lisans
226210
GÜLSEREN KAN ŞAHİN
2008
Assos Arkaik, Klasik ve Hellenistik Dönem kandilleri
Archaic Classic and Hellenistical Period lamps of Assos
Yüksek Lisans
249212
MUSA TOMBUL
2008
Antik Troas Bölgesi şehirleşme sürecinde Skepsis yerleşmesi
The settlement of Skepsis in the process of urbanization in the ancient Troad
Yüksek Lisans
254555
ZEYNEP ÖZGÜ ÇELİKEL
2008
1985-2006 yılları arasında Assos kazılarından ele geçen mitolojik tasvirli terrakottalar
Mythological depicted terracottas which were recovered in the excavation of Assos between 1985 and 2006
Yüksek Lisans
220476
FİLİZ DİVARCI
2007
M.Ö. III. binde Marmara arkeolojisi
III. Milenium b.c. in the Marmara region
Yüksek Lisans
249174
DİLEK ÇOBANOĞLU
2007
Aleksandria Troas kentinde dor düzeninde bir portiko
A doric portico in Alexandria Troas
Yüksek Lisans
249173
CEM ŞAHİN
2007
Troas Bölgesi Arkaik Dönem kentleri ve savunma duvarları
Archaic Cities and defence walls at the Troad
Yüksek Lisans
187195
AYKAN ÖZENER
2006
Arkeoloji biliminde fotoğraf teknikleri
Photographic technics in the science of archaeologhy
Yüksek Lisans
187276
OĞUZ KOÇYİĞİT
2006
Amorium hamam yapısı Tarihsel süreç içerisindeki işlevsel değişim
The amorium bathhouse
Yüksek Lisans
204911
HÜSEYİN YAMAN
2006
Amorium antik kenti mezar stelleri
Stelai of ancient Amorium city
Yüksek Lisans
204916
DENİZ BAŞAR ÖZTÜRK
2006
Troas bölgesi Odeion yapıları
Odeion structures in Troas
Yüksek Lisans
204894
ONUR BAMYACI
2006
Antik dönem denizciliğinde Tenedos / Bozcaada: Kıyısal kullanım ve ticaret
Tenedos / Bozcaada in ancient seafaring: Coastal usage and trade
Yüksek Lisans
160921
HATİCE ŞAHİN
2005
Troas bölgesi Hellenistik kentleri
The cities of Hellenistic period at Troad
Yüksek Lisans
146002
SERKAN DURDAĞI
2004
Güney Marmara (propontis) limanları: Parion ve Priapos
Harbours of South Marmara (propontis): Parion and Priapos
Yüksek Lisans
135462
KAMER BATI DURDAĞI
2003
Sualtı kazılarında kullanılan araştırma yöntemleri ve kazı teknikleri
Research methods and techniques used in underwater excavations
Yüksek Lisans
125430
AHMET DOĞAN
2002
Karagündüz Nekropolü kazısından elde edilen madeni silahlar
Metal weapons from Karagündüz Necropol
Yüksek Lisans
125436
DAVUT YİĞİTPAŞA
2002
Van-Altıntepe Nekropolü sunu kapları
The Serving cups of Necropolis in Van-Altıntepe
Yüksek Lisans
112773
PINAR VANÇİN
2001
Van - Karagündüz Höyüğü Erken Transkafkasya çanak çömleği
The Early Transcaucasia potery of Van - Karagündüz Höyük
Yüksek Lisans
112767
REYHAN KÖRPE
2001
Asarlıktepe (Skamandria)
 
Yüksek Lisans
 

 

Mezunlarımızın tezleri ile ilgili bilgiler ve tezleri PDF formatında indirmek için "https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp"