Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

lisansustu

Arkeoloji Anabilimdalında tamamlanan lisansüstü tezler.

Tarama sonucunda 56 kayıt bulundu. 

Tez No Yazar Yıl Tez Adı (Orijinal/Çeviri) Üniversite Tez Türü
           
 
502729 MÜRSEL SEÇMEN 2018 Maydos Kilisetepe Höyüğü'nün tunç ve erken demir çağlarında memeli hayvanlara dayalı besin ve üretim ekonomisi
The economy of nutrition and production of Maydos Kilisetepe mound based on mammals in bronze and early iron ages
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
505003 AYÇA DENİZ ÇINAR 2018 Enkomi yerleşmesinde geç Kıbrıs IIIA tabakasına tarihlenen 'Ashlar building' incelemesi
Study of late Cypriot IIIA 'Ashlar building' in enkomi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
476419 A. ONUR BAMYACI 2017 Prehistorik Gülpınar (Smintheion) yerleşimi sürtme taş alet ve objeler: Tipolojik, teknolojik ve fonksiyonel bir yaklaşım
Ground stone tools and objects from prehistoric Gülpınar (smintheion): A typological, functional and technological approach
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Doktora
473642 SERHAN MUTLU 2017 Neolitik ve Kalkolitik Dönem Batı Anadolu antropomorfik figürinlerinde cinsiyet ve sembolizm
Gender and symbolism in Neolithic and Chalcolithic Period western Anatolian anthropomorphic figurines
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
476426 MURAT AY 2017 Troas granit ocaklarında üretilen sütunların Batı Anadolu'daki dağılımı: Arkeometrik bir yaklaşım
Distribution of the granite columns from the troadic quarries in Western Anatolia: An archaeometric approach
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
476420 ABDULKADİR ÖZDEMİR 2017 Prehistorik Gülpınar (Smintheion) yerleşimi mimarisi ve mekansal kullanımı
The architecture and spatial use of prehistoric settlement at Gülpınar (Smintheion)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Doktora
433708 CEMAL GÜREL 2016 Antik Troas bölgesinde Zeytincilik: Etnoarkeolojik bir yaklaşım
Olive growing in ancient Troad: An ethnoarcheological approach
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
408882 AYŞE ÖZDEMİR 2015 Kalkolitik Smintheion (Gülpınar) yerleşimi çanak çömlekleri üzerindeki teknolojik izler
Technological marks on the pottery of Chalcolithic Smintheion (Gülpınar) settlement
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
408878 ERTAN ŞEHİT 2015 Abydos yerleşimi ve buluntuları
Abydos city and finds
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
361976 AYÇA GÜZELSOY 2014 Yazıtlar ve sikkeler ışığında Miletopolis kenti
Miletopolis city from coins and inscriptions
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
361989 MEHMET AYAZ 2014 Assos Kuzey Stoası Kırmızı astarlı Roma seramiği
Red slip ware from Assos North Stoa
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
361987 KADİR AYDIN 2014 Troas Bölgesi'nde antik kalıntılar ışığında şehir ve şehircilik süreci
In the light of ancient ruins in the Region of Troas, in this urban and urbanism process
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
345817 ATAKAN AYDINOĞLU 2013 Başlangıcından Roma dönemi'ne kadar Doğu Akdeniz'de denizcilik ve gemi yapımı
Seafaring and boatbuilding techniques in the Eastern Mediterrranean from the beginning to the Roman era
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
345810 PERVİN PEKER 2013 Erken Tunç çağı Anadolu takıları
Early Bronze age Anatolian jewelery
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
310769 TÜLİN TAN 2012 Eşenköy tümülüsü ve buluntuları
Esenkoy tumulus and its remains
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
312626 NURETTİN BATARAY 2012 Aççana Höyük'te (Alalakh) 2006-2011 yıllarında bulunan Nuzi çanak çömleği
Nuzi ware from Aççana Höyük (Alalakh) found between 2006-2011
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
320484 MEHMET YILMAZ 2012 Başlangıçtan ilk Tunç çağı sonuna kadar Anadolu'da pişirme geleneği
The tradition of cooking in Anatolia from beginning to the end of the early Bronze age
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
320483 MERVE KOLDAMCA YILMAZ 2012 Antik çağ biliminde Troas bölgesi
The region of Troad in ancient science
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
310738 FECRİ POLAT 2011 Doğu Anadolu yayla kültürü ve yayla mimarisi: Etnoarkeolojik bir bakış
Eastern Anatolia pastoral culture and pastoral architecture: On ethnoarchaeological view
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
310733 ÖZLEM ÇAKAR KILIÇ 2011 Endüstriyel arkeoloji ve yel değirmenleri: Karakol köyü örneği
Industrial archaeology and windmills: The case of Karakol village
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
345816 NİLDEN ERGÜN 2011 Assos Batı Nekropolü buluntuları
Assos West Necropolis finds
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
308981 ABDULKADİR ÖZDEMİR 2010 Kalkolitik Smintheion (Gülpınar) yerleşiminde hasırcılık ve dokumacılık
Chalcolithic Smintheion (Gülpınar) settlement matting and weaving
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
308982 MERT ÇALIK 2010 Troas bölgesindeki Yunan ve Roma tiyatroları
Ancient Greek and Roman theaters of Troas region
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
297963 KUDRET SEZGİN 2010 Assos Kuzey Stoasının inşası ve kullanım evreleri
Building and usage phases of the Assos North Stoa
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
298024 EMRAH KAHRAMAN 2010 Assos agorası
The agora at Assos
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
297959 ALPER GÖLBAŞ 2010 Neolitik Anadolu toplumları geçim ekonomisinde su ürünleri
Marine resources in the subsistence pattern of Neolithic Anatolian communities
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
297962 OSMAN ÇAPALOV 2010 Assos kenti Yunan ve Roma Dönemi zeytinyağı, şarap ve un üretim aletleri
Greek and Roman city of Assos, olive oil, wine and flour production devices
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
297960 SADİYE ESRA AKGÜN 2010 Troas bölgesi İlk Tunç Çağı konut tipolojisinin arkeolojik ve etnoarkeolojik açıdan değerlendirilmesi
Habitat typological of the Troad region in the Early Bronze Age assessment of the archaeological and ethnoarchaelogical perspective
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
298328 FATİH YILMAZ 2010 Mezraa Höyük'ün M.Ö. 3. bin yılın ikinci yarısına tarihlenen seramik buluntularının Orta Fırat bölgesindeki yeri ve önemi
The importance of Mezraa Höyük pottery finds within the second half of the third millennium B. C. of Middle Euphrates zone
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
297961 ÇİLEM YAVŞAN 2010 Kalkolitik Smintheion (Gülpınar) kazıları buluntusu deniz kabukları
Marine shells from archaeological excavations at Chalcolithic Smintheion (Gülpınar)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
235206 ALPER CAN 2009 2005-2007 yılı assos kazılarında ele geçen insan dişleri
Human teeth that were unearthed in assos excavations between 2005 and 2007
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
235173 KUBİLAY ATALAY 2009 Kerküşti Höyük Halaf Dönemi sürtmetaş endüstrisi
The groundstone industry of Halaf Period of Kerküşti Höyük
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
249188 MERAL BAŞARAN 2009 Kerküşti Höyüğü III. ve IV. tabakaları çanak çömleği
The pottery of III. and IV. levels of Kerküşti Höyük
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
249170 SİDAR GÜNDÜZALP 2009 Ege Gübre yerleşimi Neolitik Dönem mimarisi
The architecture of the Ege Gübre Neolithic Settlement
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
249185 ERDİNÇ BURULDAĞ 2009 Assos Batı Nekropolü ölü gömme gelenekleri (M.Ö. 7.-M.Ö. 1. yüzyıl)
West Necropolis of Assos' burial customs (B.C. 7.-B.C. 1. century)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
297964 ERDEM SALCAN 2009 Assos Athena Tapınağı restorasyonu proje önerisi
The restoration project of the Temple of Athena at Assos
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
308984 CANER BAKAN 2009 Assos Nekropolü S-3 açması buluntuları
Trench S-3 from Assos Necropolis
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
220478 SAVAŞ SARIALTUN 2008 Kerküşti Höyük Halaf Dönemi mimarisi ve çanak çömleği
The pottery and the architecture of Halaf Period of Kerküşti Höyük
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
226210 GÜLSEREN KAN ŞAHİN 2008 Assos Arkaik, Klasik ve Hellenistik Dönem kandilleri
Archaic Classic and Hellenistical Period lamps of Assos
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
249212 MUSA TOMBUL 2008 Antik Troas Bölgesi şehirleşme sürecinde Skepsis yerleşmesi
The settlement of Skepsis in the process of urbanization in the ancient Troad
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
254555 ZEYNEP ÖZGÜ ÇELİKEL 2008 1985-2006 yılları arasında Assos kazılarından ele geçen mitolojik tasvirli terrakottalar
Mythological depicted terracottas which were recovered in the excavation of Assos between 1985 and 2006
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
220476 FİLİZ DİVARCI 2007 M.Ö. III. binde Marmara arkeolojisi
III. Milenium b.c. in the Marmara region
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
249174 DİLEK ÇOBANOĞLU 2007 Aleksandria Troas kentinde dor düzeninde bir portiko
A doric portico in Alexandria Troas
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
249173 CEM ŞAHİN 2007 Troas Bölgesi Arkaik Dönem kentleri ve savunma duvarları
Archaic Cities and defence walls at the Troad
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
187195 AYKAN ÖZENER 2006 Arkeoloji biliminde fotoğraf teknikleri
Photographic technics in the science of archaeologhy
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
187276 OĞUZ KOÇYİĞİT 2006 Amorium hamam yapısı Tarihsel süreç içerisindeki işlevsel değişim
The amorium bathhouse
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
204911 HÜSEYİN YAMAN 2006 Amorium antik kenti mezar stelleri
Stelai of ancient Amorium city
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
204916 DENİZ BAŞAR ÖZTÜRK 2006 Troas bölgesi Odeion yapıları
Odeion structures in Troas
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
204894 ONUR BAMYACI 2006 Antik dönem denizciliğinde Tenedos / Bozcaada: Kıyısal kullanım ve ticaret
Tenedos / Bozcaada in ancient seafaring: Coastal usage and trade
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
160921 HATİCE ŞAHİN 2005 Troas bölgesi Hellenistik kentleri
The cities of Hellenistic period at Troad
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
146002 SERKAN DURDAĞI 2004 Güney Marmara (propontis) limanları: Parion ve Priapos
Harbours of South Marmara (propontis): Parion and Priapos
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
135462 KAMER BATI DURDAĞI 2003 Sualtı kazılarında kullanılan araştırma yöntemleri ve kazı teknikleri
Research methods and techniques used in underwater excavations
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
125430 AHMET DOĞAN 2002 Karagündüz Nekropolü kazısından elde edilen madeni silahlar
Metal weapons from Karagündüz Necropol
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
125436 DAVUT YİĞİTPAŞA 2002 Van-Altıntepe Nekropolü sunu kapları
The Serving cups of Necropolis in Van-Altıntepe
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
112773 PINAR VANÇİN 2001 Van - Karagündüz Höyüğü Erken Transkafkasya çanak çömleği
The Early Transcaucasia potery of Van - Karagündüz Höyük
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans
112767 REYHAN KÖRPE 2001 Asarlıktepe (Skamandria) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans