Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

FEDEK Program Ölçütleri

Sosyal Alan Arkeoloji Programına Özgü Ölçütler

Bu program ölçütleri başlığında Arkeoloji nitelemesi bulunan programlar için geçerlidir. Mezunların, programın öngördüğü amaçlar doğrultusunda aşağıdaki alanlarda bilgi, beceri ve yetkinlik kazandığı kanıtlanmalıdır.

  • Paleolitik’ten başlayarak Anadolu başta olmak üzere Mezopotamya, İran, Kafkasya, Balkanlar, Ege Dünyası ve Doğu Akdeniz çevre kültürlerinin tarih ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olma;
  •  Arkeolojik terminolojiyi kullanabilme;
  • Anadolu ve çevre kültür bölgelerinde sözlü ve yazılı olarak kullanılmış dilleri tanıma;
  • Bireysel ya da kolektif çalışma yeteneğinin yanı sıra araştırmayı disiplinler arası bilgiyle destekleyebilme;
  • Sistemli bir araştırma yürütebilme; arkeolojik buluntuları, tasvirleri ya da belgeleri vs. değerlendirebilme, sınıflandırabilme, karşılaştırabilme ve uygun şekilde kataloglarda sunabilme;
  • Kazı, yüzey araştırması gibi belirli bir alan çalışmasında buluntuları sistemli olarak toplayabilme ve belgeleyebilme;
  • Arkeolojik buluntu ya da kalıntıların restorasyonu ve/veya korunmasına ilişkin bilgi sahibi olma;
  • Diğer sosyal bilim (tarih, edebiyat, sanat tarihi, hukuk, sosyoloji vb.) alanlarından faydalanabilme;
  • Arkeolojik buluntuların depolanması, korunması, sergilenmesi ve tanıtılmasına ilişkin çağdaş müzecilik yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma;